Menu
Městys Blížkovice
Městys Blížkovice

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městys Blížkovice

Obec Blížkovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Blížkovice 130
671 55 Blížkovice
Starosta: 515 259 106
Účetní: 515 259 000
Pokladna, matrika, evidence obyvatel: 515 258 112
E-mail: podatelna@mestysblizkovice.cz
WWW: zsblizkovice.cz
WWW: mestysblizkovice.cz
ID Datové schránky: bvsbfhv
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Blížkovice 130
  671 55 Blížkovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Blížkovice 130
  671 55 Blížkovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  úterý7:00 – 12:00
  středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  čtvrtek7:00 – 12:0012:30 – 14:30
  pátek7:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Starosta: 515 259 106
  Účetní: 515 259 000
  Pokladna, matrika, evidence obyvatel: 515 258 112
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@mestysblizkovice.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: bvsbfhv
Poplatky za odpady, poplatek za psa: 1582744329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Poplatky za odpady, poplatek za psa: 108286506/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Účet hospodářské činnosti městyse: autobusová doprava, prodej dřeva aj.: 1583629349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00292516
DIČ: CZ00292516

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Úřad městyse Městys Blížkovice
  Blížkovice 130
  671 55 Blížkovice
 • e-mailem: podatelna@mestysblizkovice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mestysblizkovice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 515 258 112

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 12:00  
středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:30
pátek 7:00 - 12:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Žádost o poskytnutí informace (36.61 kB)

Podatelna

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Městys Blížkovice, Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, e-mail: podatelna@mestysblizkovice.cz.
Na ústní žádost poskytne  úřad městyse v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví úřad městyse písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Úřadm městyse může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude úřad městyse žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve úřad městyse žadatele do 7kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Úřad městyse poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá úřad městyse rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu městyse, úřad městyse žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
  • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
  • organizacích a orgánech
  • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
  • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

  Text těchto přepisů naleznete zde.
  Fyziky lze do předpisů nahlédnout na místním obecním úřadě.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Městys Blížkovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Podrobné údaje o sazbách za poskytnutí infomací poskytuje pracovnice městyse Blížkovice paní Nachtneblová Alena.

  Kontakt: tel./fax. 515 258 112, 724 727 564, e-mail: podatelna@mestysblizkovice.cz

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

 • 13.2 Výhradní licence

  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - 2021

výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 407,8 kB
Staženo: 116×
Vloženo: 7. 3. 2023

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - 2022

výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 410,64 kB
Staženo: 81×
Vloženo: 7. 3. 2023

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - 2023

2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,25 kB
Staženo: 23×
Vloženo: 25. 3. 2024

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2005

Výroční zpráva 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,18 kB
Staženo: 178×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2006

Výroční zpráva 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,42 kB
Staženo: 151×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2007

Výroční zpráva 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,06 kB
Staženo: 147×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2008

Výroční zpráva 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,28 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2009

Výroční zpráva 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,52 kB
Staženo: 160×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2010

Výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,78 kB
Staženo: 129×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2011

Výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,69 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2012

Výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,99 kB
Staženo: 127×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2013

Výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,28 kB
Staženo: 136×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2014

Výroční zpráva 2014.tif
Typ souboru: TIF dokument, Velikost: 2,23 MB
Staženo: 108×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2015

Výroční zpráva 2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38 kB
Staženo: 112×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2016

Výroční zpráva 2016 (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 115×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2017

výroční zpráva 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 139×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2018

Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok_2018.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 137×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,04 kB
Staženo: 140×
Vloženo: 22. 11. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,07 kB
Staženo: 140×
Vloženo: 22. 11. 2021

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Praktické informace Ministerstva vnitra a policie ČR:
https://www.mvcr.cz/mvcr-web-sluzby-pro-verejnost

Krizové situace

Kam ohlásit krizovou situaci:
Hasičský záchranný sbor – tel. 150, 515 200 711
Zdravotnická záchranná služba – tel. 155, 515 227 777
Policie ČR – tel. 158, 515 217 606
Dispečink Povodí Moravy (povodně) – 541 211 737

V případě potřeby, se obraťte na Úřad městyse v Blížkovicích, tel. 515 258 112, kde Vám poradí, na koho se s příslušným problémem obrátit.

Varovné signály

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?
O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků a internetových médií.

Kolik máme varovných signálů v České republice?
V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, který může být vysílán třikrát po sobě v cca. tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Co musíme udělat, když uslyšíme signál "Všeobecná výstraha"?
Pokud uslyšíme varovný signál "Všeobecná výstraha" a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad, apod. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období udělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem. Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?
Sirénami je vyhlašován ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Signál slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.
K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění )zkouška sirén) se provádí zpravidla každou první středu v měsící ve 12 hodin.

Kde získáte informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?
Občan získá informace charakteru možného ohrožení, opřipravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Administrativní registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon

Územní plánování

Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

Městys Blížkovice dosud žádnou žádost o poskytnutí informace neobdržela.

Další informace

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů
Informace jsou dostupné na základě předložené předepsané žádosti.

Bližší informace: http://www.stretzajmu.cz

Informace o informačních systémech veřejné správy
GORDIC GINIS
zpracování agendy matriky

KEO X, KEO4
kompletní zpracování ekonomické agendy, personalistiky a mezd, evidenci smluv, evidenci obyvatel, vedení spisové služby a agendy voleb

MISYS
správa pozemků, budov a technického vybavení

ALIS – PVS
komunikační program se státní správou a systémem VREP

Úřad a samospráva

Virtuální prohlídka obce

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 24 °C 13 °C
úterý 18. 6. polojasno 25/15 °C
středa 19. 6. zataženo 27/16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 29/17 °C

Projekty

Evropská uniejmkStátní fond životního prostředí České republikyMinisterstvo životního prostředí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.